Puusepäntyöt ja huoneistosaneeraukset Turun seudulla

Etsitkö ammattitaitoista ja luotettavaa puuseppää Turun seudulta?

Val­mis­tan tai­dok­kaat ja yksi­löl­li­set puuse­pän­tuot­teet mit­ta­ti­laus­työ­nä asiak­kaan toi­vei­den mukaan ja enti­söin sekä kun­nos­tan van­ho­ja kalus­tei­ta. Toteu­tan myös pin­ta­re­mon­tit ja huo­neis­to­sa­nee­rauk­set ensi­luok­kais­ta työn­jäl­keä vaalien.

Pal­ve­len eten­kin yksi­tyis­asiak­kai­ta, mut­ta toteu­tan puuse­pän­työt tar­vit­taes­sa yri­tys­ten­kin tar­pei­siin ja olen luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös raken­nus­liik­kei­den aliu­ra­koin­tiin. Kaik­ki työt toteu­te­taan sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja sovit­tuun hintaan.

Puusepäntyöt

Saneeraustyöt

Tmi Matias Rahkonen

Tmi Matias Rah­ko­nen on vuon­na 2018 perus­tet­tu puuse­pän­töi­tä ja huo­neis­to­sa­nee­rauk­sia tar­joa­va yri­tys. Edus­tan perin­tei­siä käden­tai­to­ja jo toi­ses­sa pol­ves­sa ja minul­la on yri­tyk­sen nuo­res­ta iäs­tä huo­li­mat­ta pit­kä koke­mus eri­lais­ten puu­la­jien työs­tä­mi­ses­tä ja kunnostamisesta.