Yksilöllisiä puusepäntöitä ja taidokasta entisöintiä

Huonekalut ja koriste-esineet mittatilaustyönä

Toteu­tan koti­mai­sia puuse­pän­tuot­tei­ta mit­ta­ti­laus­työ­nä perin­tei­siä käden­tai­to­ja vaa­lien. Yksi­löl­li­set ja per­soo­nal­li­set kalus­teet ja koris­te- sekä käyt­tö­esi­neet syn­ty­vät asiak­kai­den toi­vei­den mukaan kai­kis­ta mas­sii­vi­puu­la­jeis­ta sekä kalustelevystä.

Suun­nit­te­len ja val­mis­tan laa­duk­kai­ta ja vii­meis­tel­ty­jä kalus­tei­ta, jot­ka kes­tä­vät aikaa ja kulu­tus­ta. Inno­va­tii­vi­sen ottee­ni ja visu­aa­li­sen näke­myk­se­ni ansios­ta pys­tyn val­mis­ta­maan kau­nii­ta ja käy­tän­nöl­li­siä tuot­tei­ta jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin ja tyy­liin sopiviksi.

Koti­mai­se­na käsi­työ­nä val­mis­te­tut huo­ne­ka­lut ja muut kalus­teet ovat eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väm­pi vaih­toeh­to teol­li­ses­ti val­mis­te­tuil­le tuotteille.

Kalusteiden entisöinti

Pal­ve­len myös van­ho­jen ja vahin­goit­tu­nei­den huo­ne­ka­lu­jen ja mui­den kalus­tei­den enti­söin­nis­sä ja kun­nos­ta­mi­ses­sa. Pin­ta­kä­sit­te­len kulu­neet pin­nat uuden­ve­roi­sik­si hio­mal­la, maa­laa­mal­la ja lak­kaa­mal­la. Asiak­kaan toi­vei­den mukaan enti­söin kalus­teen alku­pe­räi­sen käsit­te­lyn näky­viin esi­mer­kik­si rap­sut­ta­mal­la myö­hem­min maa­la­tun pin­nan pois.

Kalus­tei­den ja mui­den puu­esi­nei­den kun­nos­ta­mi­nen ja enti­söin­ti on ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi vaih­toeh­to uusien tuot­tei­den osta­mi­sel­le. Samal­la van­ho­jen ja kulah­ta­nei­den kalus­tei­den tun­near­vo voi­daan säilyttää.

Onko sinulla vanhoja kalusteita tai puuesineitä, joille haluaisit antaa uuden elämän kunnostamalla ne?