Huoneistosaneeraukset ammattitaidolla Turussa ja lähialueilla

Pintaremontit Turun alueella

Haa­vei­let­ko koti­si uudes­ta ilmees­tä? Haluat­ko raik­kaat uudet pin­nat ja vii­meis­tel­tyä työn­jäl­keä? Jätä remont­ti ammat­ti­mie­hen huo­lek­si. Teen eri­lai­set ja -kokoi­set huo­neis­to­re­mon­tit yksi­tyis­asiak­kai­den ja raken­nus­liik­kei­den tar­pei­siin kat­ta­vas­ti kaik­kial­la Turun seudulla.

Sanee­raan kaik­ki pin­nat lat­tias­ta kat­toon. Pal­ve­lui­hi­ni kuu­luu muun muas­sa kai­ken­lai­set maa­laus­työt, tape­toin­nit ja pane­loin­nit. Asen­nan ammat­ti­tai­dol­la myös eri­lai­set lat­tia­ma­te­ri­aa­lit par­ke­teis­ta lami­naat­tei­hin. Oli­pa kyse sit­ten keit­tiön väli­ti­lan kun­nos­ta­mi­ses­ta tai kyl­py­huo­neen sili­ko­ni­sau­mo­jen uusi­mi­ses­ta, teen kai­ken­lai­set pin­ta­re­mon­tit aina laa­duk­kail­la työ­vä­li­neil­lä ja mate­ri­aa­leil­la vii­meis­tel­lyn ja kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen saavuttamiseksi.

Panos­tan jokai­ses­sa pro­jek­tis­sa erin­omai­seen työn jäl­keen, jot­ta jokai­nen asia­kas voi olla lop­pu­tu­lok­seen sata­pro­sent­ti­ses­ti tyytyväinen.

Purkupalvelut Turun seudulla

Teen nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti pur­ku­työt eri­lai­siin sanee­raus­koh­tei­siin. Huo­leh­din aina pur­ku­töi­den tur­val­li­suu­des­ta ja pyrin mini­moi­maan työs­tä aiheu­tu­van pölyn leviä­mi­sen eris­tä­mäl­lä puret­ta­van koh­teen muus­ta huo­neis­tos­ta. Pidän huo­len myös asian­mu­kai­ses­ta jät­tei­den lajit­te­lus­ta ja kier­rä­tyk­ses­tä. Kai­ken­lai­set pur­ku­työt kyl­py­huo­neis­ta keit­tiöi­hin hoi­tu­vat riva­kas­ti sekä yksi­tyis­asiak­kai­den että raken­nus­liik­kei­den tar­pei­siin kaik­kial­la Turun seudulla.

Haaveiletko kotisi uudesta ilmeestä?